Stadeholdere og leverandører

Stadeholdere og leverandører

Stadeholder/Leverandør til pladsen

Opbygning af telte og boder

Opbygning af telte og boder kan påbegyndes 10 dage før første dag i Ringriderfesten.

I ugen op til ringriderfesten træffes Pladskomitéen på pladsen i tidrummet 10.00 – 18.00 (dog frokostlukket 12.00 - 1300).

Adgangsforhold

Indkørsel til pladsen kan ske fra Kongevej og Ringridervej.

Forsyning til boder på pladsen kan køres ind på pladsen indtil kl. 11.00 fredag og søndag, og indtil kl. kl. 13.00 lørdag og mandag. Uden for disse tidsrum kan forsyninger kun bringes ind til fods.
Forvogne og anhængere køres under Ringriderfesten til oplagsplads anvist af pladskomitéen.

Godkendelse af telte/stadepladser

Alle salgsboder og telte skal overholde gældende lovgivning.
Teltholderens el-materiel skal opfylde gældende bestemmelser i henhold til stærkstrømsreglementet og fællesregulativet. Alle kabler på jord, og andre forsynings ledninger, skal være nedgravet. Løse kabler skal aflastes forsvarligt. Ulovlige installationer vil blive nægtet tilslutning.
Salgsvogne og pølsetelte skal være godkendt i henhold til levnedsmiddellovgivningen.

Forsikring

Stadeholdere/Teltholdere er selv pligtige til at tegne såvel brand- som ansvarsforsikring, og kan derfor ikke gøre ansvar gældende mod Ringriderfesten, såfremt der påføres hans telt eller andre ejendele, ham selv eller hans personale skade.

Rengøring

Telte og boder samt nærmeste udenoms arealer skal være ordentlig rene. Tvivlsspørgsmål afgøres af Pladskomiteen. Affald skal dagligt senest kl. 07.00 morgen afleveres i de på pladsen opstillede affaldscontainere. Teltholderen skal i øvrigt af hensyn til eventuel brandfare holde sin plads ryddet for affald.

Hvis der benyttes fællesfaciliteter, herunder f.eks. toiletter og bad, skal disse afleveres ryddeligt og rengjort. Hvis dette ikke er gjort, har Pladskomiteen ret til at få dette udført for den pågældendes regning.
Nedtagning af telte og boder
Boder og telte skal være nedtaget senest førstkommende torsdag (kl. 10.00) efter festens sidste dag.

Pladsen omkring boder og telte skal være ryddet for affald ved aflevering.